Lankava
Lankava +370 610 42 222+370 610 42 222

Darbo dienomis 8:00 - 17:00Darbo dienomis 8:00 - 17:00

Lankava eprekyba@lankava.lteprekyba@lankava.lt

Įsimintinos
prekės

0

Gerumo žvaigždė 2013

Sep­tin­ta UAB „Lan­ka­va“  kar­tu su part­ne­riais or­ga­ni­zuo­ja­mos pa­ra­mos ak­ci­jos „Ge­ru­mo žvaigž­dė 2013“ nu­švi­to Ro­lan­do ir Ne­rin­gos Tu­ma­so­nie­nės na­muo­se Jau­ni­mo gat­vė­je. Jos spinde­sį į na­mus, ku­riuo­se daug juo­da, bet yra ir daug bal­ta, nes dir­ba­ma, tau­po­ma, nedejuojama, ku­ria­ma, at­ne­šė ino­va­ty­vios, no­va­to­riš­kos, nau­jo­vėms at­vi­ros ben­dro­vės „Lankava“ va­do­vai – di­rek­to­rius Man­tas Ka­ra­lius, par­da­vi­mo ir plėt­ros di­rek­to­rius Al­bi­nas Jur­ge­lio­nis, ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Jur­gi­ta Dim­šie­nė, per­so­na­lo va­do­vė Ma­ri­ja Jur­ge­lio­nie­nė ir mar­ke­tin­go va­do­vas Ri­mas Šved­kaus­kas.

Pa­tys ieš­ko iš­gy­ve­ni­mo bū­dų

Ne­pa­žįs­ta­mos šei­mos du­rys vi­suo­met pra­ve­ria­mos ne­ri­mas­tin­gai. Ta­čiau už šių grei­tai pa­si­ju­to­me beveik sa­vi. Ener­gin­ga šei­mi­nin­kė Ne­rin­ga ne­tru­ko iš­si­tar­ti, kad dar šį mė­ne­sį jie su Ro­lan­du įtei­sins sa­vo san­tuo­ką, su­rengs ne­di­de­les ves­tu­ves. Ir šel­miš­kai mirk­te­lė­ju­si pa­at­vi­ra­vo, kad to­kį spren­di­mą paska­ti­no „Ge­ru­mo žvaigž­dės“ nu­si­lei­di­mas į jų šei­mą. „Lan­ka­vos“ žmo­nės tik pa­si­džiau­gė, kad jų tradi­ci­nė lab­da­ros ak­ci­ja le­mia ir to­kius da­ly­kus. Bū­si­mi su­tuok­ti­niai ne­sle­pia pa­tir­tų iš­gy­ve­ni­mų ir džiau­gia­si su­ma­niuo­ju in­ter­ne­tu, ku­ris juos, gy­ve­nu­sius prie­šin­go­se Lie­tu­vos pu­sė­se, su­ve­dė į šei­mą. Ro­lan­das – iš Skuo­do. Veik­lų, mū­ri­nin­ko, tin­kuo­to­jo, sta­liaus spe­cia­ly­bes tu­rin­tį 26-erių vai­ki­ną, puikiai val­dan­tį vi­sus kla­pa­ni­nius mu­zi­kos in­stru­men­tus ir gro­ju­sį Skuo­do kul­tū­ros na­mų kvar­te­te, sąna­rius pa­žei­du­si gri­po kom­pli­ka­ci­ja pa­so­di­no į ra­tu­kus. Juo­se Ro­lan­das jau aš­tuo­ne­ri me­tai.  Išgyventos dvi ope­ra­ci­jos su­ma­ži­no skaus­mų, pa­di­di­no ju­dė­ji­mo ga­li­my­bes, su­tei­kė vil­ties, kad po laukia­mos tre­čio­sios pa­si­jus dar ge­riau, leng­viau bus pa­siek­ti rei­ka­lin­gas įstai­gas, vi­suo­me­ni­nes organiza­ci­jas, ku­rių kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja, bei Dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­lą, jo­je mo­ko­si py­nė­jo ama­to. „Vil­niaus me­di­kai la­bai ge­rai ma­ne nu­tei­kia, švie­siai tie­siai tai sa­ko. Nuo­tai­ka ki­ta, vil­tis ki­ta“, – ge­ras jaus­mas su­vir­pi­na vy­ro vei­dą. Jis la­bai no­rė­tų įsi­dar­bin­ti. Ne­rin­ga – aly­tiš­kė, ku­riai te­ko 15 metų gy­ven­ti kai­me, su pir­mu vy­ru su­si­lauk­ti ke­tu­rių vai­kų. Tas var­ga­nas gy­ve­ni­mas kai­me ir lė­mė, kad, daug ko dėl vai­kų ra­my­bės ir ge­res­nės at­ei­ties at­si­sa­kiu­si, su duk­ro­mis par­vy­ku­si į mies­tą, sa­vo kam­pe­lio ne­tu­ri, ten­ka jį nuo­mo­ti. „Mū­sų šei­mos gau­na­mi pi­ni­gai – iki 2 tūks­tan­čių. Tri­jų kam­ba­rių bu­to nuo­mai va­sa­rą ten­ka skir­ti 200, o žie­mą – 100 li­tų. Kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ir karš­to van­dens suvar­to­ji­mą ne­gau­na­me, nes nuo­mi­nin­kai, tad daug ten­ka ati­duo­ti mo­kes­čiams. Štai už lap­kri­čio mėnesį at­sei­kė­jo­me 750 li­tų. Mū­sų šei­mai di­de­lis rams­tis ir ne­pri­tek­liaus ma­žin­to­jas – gau­sias šei­mas vie­ni­jan­tis „Skruz­dy­nė­lis“, – or­ga­ni­za­ci­jos, į ku­rią il­gai ne­drį­so kreip­tis, šian­dien gau­na­ma pa­ra­ma pasi­džiau­gia Ne­rin­ga. „Skruz­dy­nė­lio“ va­do­vė Ra­mu­nė No­rui­šie­nė sa­ko la­bai be­si­džiau­giant tuo, kad lab­da­rin­gą ak­ci­ją kar­tu su part­ne­riais vyk­dan­ti „Lan­ka­va“ „Ge­ru­mo žvaigž­dę“ at­ve­žė į Ro­lan­do ir Ne­rin­gos na­mus. Šie žmo­nės dau­ge­liui ga­li bū­ti pa­vyz­dys. Jie ne­už­si­da­ro na­muo­se, sten­gia­si ne tik dėl savęs, bet ir dėl ki­tų. Abu vi­suo­me­ni­nin­kai, mėgs­ta rank­dar­biau­ti, ieš­ko iš­gy­ve­ni­mo bū­dų pa­tys, o ne rei­ka­lau­ja: „Mums pri­klau­so.“ Ro­lan­dui pui­kiai se­ka­si kep­ti duo­ną, ga­min­ti aus­ka­rus, ori­gi­na­lias sveiki­ni­mo kny­gas, su­ve­ny­ri­nius me­de­lius... Jis gro­ja tū­ba „Bo­čių“ an­sam­bly­je, gi­ta­ra – va­ka­ro­jant „Skruz­dy­nė­ly­je“.

Ben­dras po­žiū­ris da­vė to­kį re­zul­ta­tą

„Lan­ka­vos“, vie­no di­džiau­sių sta­ty­bi­nių me­džia­gų cen­trų Pie­tų Lie­tu­vo­je, ir part­ne­rių šį­kart 10 tūkst. li­tų če­kiu įkai­no­ta „Ge­ru­mo žvaigž­dė“ grau­di­no gau­sią šei­mą. „Steng­siuo­si  kaž­kiek pi­ni­gė­lių iš­lai­ky­ti kaip san­tau­pas ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams. Mo­kė­si­me už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ne­švais­ty­si­me, nes ži­no­me kiek­vie­no li­to ver­tę“, – iš ben­dro­vės di­rek­to­riaus M.Ka­ra­liaus pri­im­da­ma če­kį dė­kin­gu­mo vei­de Ne­rin­ga jau ne­be­ga­lė­jo pa­slėp­ti. „Lan­ka­vos“ per­so­na­lo di­rek­to­rei M.Jur­ge­lio­nie­nei pa­ti­ko Ne­rin­gos šei­ma, ji džiau­gė­si, kad gau­sios šei­mos ma­ma ir bū­si­mas jos su­tuok­ti­nis, penk­to vai­ke­lio Ti­jaus tė­tis Ro­lan­das ne­tu­ri blo­gų įpro­čių, juo­du yra šei­myniški, gal­vo­jan­tys ir apie vai­kų at­ei­tį. Ji at­vi­rai kal­bė­jo, kad šios šei­mos na­mų du­ris už­vers su pa­lai­ma, kad pi­ni­gi­nė pa­ra­ma pa­sie­kė tuos, ku­riems ji la­bai reikalin­ga. Vi­si „Lan­ka­vos“ žmo­nės, į gau­sią šei­mą at­ve­žę „Ge­ru­mo žvaigž­dę“, pa­si­džiau­gė, kad šie me­ti­nė ak­ci­ja sėk­min­ges­nė, ra­do­si dau­giau pi­ni­gų. „Su­rink­ti 10 tūks­tan­čių li­tų pa­vy­ko ir dėl pir­kė­jų, ku­rie pir­ko ak­ci­jos žen­klu pa­žy­mė­tas pre­kes, ir dėl tie­kė­jų, ku­rie tas pre­kes sky­rė, lei­do pri­kli­juo­ti akcijos žen­kle­lių. Tik ben­dras po­žiū­ris da­vė to­kį re­zul­ta­tą. Be abe­jo, pri­si­dė­jo ir prieš­šven­ti­nio laikotarpio nuo­tai­kos bei tra­di­ci­jos, ka­da daž­nas no­ri ma­lo­naus rū­pes­čio, pri­si­dė­ji­mo, pri­si­lie­ti­mo prie ge­ru­mo. Dė­ko­ja­me vi­siems, ku­rie ne­li­ko abe­jin­gi, da­ly­va­vo ak­ci­jo­je“, – sa­vo dė­kin­gu­mą iš­sa­kė R.Šved­kaus­kas. Ar „Ge­ru­mo žvaigž­dė“ ir to­liau me­tų san­dū­ro­je kaž­kam su­spin­dės? „Jos de­šimt­me­čio spin­de­sio tu­ri­me su­lauk­ti“, – pa­ti­ki­no po­nia Ma­ri­ja. „Pra­dė­tą tra­di­ci­ją tę­si­me. Gal jos for­ma ar tra­jek­to­ri­ja kei­sis, bet žvaigž­dė pa­si­ro­dys“, – kad tra­di­ci­ja bus tę­sia­ma, da­vė su­pras­ti ir „Lan­ka­vos“ di­rek­to­rius M.Ka­ra­lius. „Ge­ru­mo žvaigž­dė“ su­kaup­to­mis lė­šo­mis ir pa­ra­ma jau yra pa­dė­ju­si, vil­ties su­tei­ku­si Aly­taus vals­ty­bi­nių vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams, Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se au­gan­tiems ma­žy­liams, pa­rė­mu­si „Ca­ri­to“ glo­bo­ja­mus vai­kus ir ne­įga­lių moks­lei­vių so­cia­li­nius įgū­džius ge­ri­nan­tį pro­jek­tą „Drau­gys­tės so­das“, Zi­tos ir Juo­zo Ka­lu­že­vi­čių šei­my­ną, dau­gia­vai­kę Ire­nos Čy­žie­nės šei­mą. Ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai kal­bė­jo ypa­tin­gai pa­si­jun­tan­tys, kai žmo­gus, ku­riam sun­kiu me­tu „Lan­ka­va“ iš­tie­sė pa­gal­bos ran­ką, su­tik­tas ima ir pa­si­džiau­gia, kad ir jam pra­dė­jo sek­tis, nes bu­vo pa­ky­lė­tas „Ge­ru­mo žvaigž­dės“.

„Ge­ru­mo žvaigž­dės“ rė­mė­jai: UAB „Re­no­mas“, UAB „Pa­roc“, UAB „Kau­no ši­las“, UAB „Merlana“, Sp. j. Naj­da „So­na­rol“, UAB „Vi­sas la­bas“, G.Pleč­kai­čio IĮ „Elek­tra“, UAB „Ge­run­da“, UAB „Roc­kwo­ol“, UAB „Els­ti­la“, V.Ker­ne­vi­čiaus fir­ma „Ker­vi­ta“, UAB „Al­ma­rū­no pre­ky­ba“, UAB „RM To­ols“, UAB „He­so­ra ir Ko“, UAB „Sta­ty­bos ap­dai­los ran­ga“, UAB „Ca­pa­rol Lie­tu­va“, UAB „Drūt­sraig­tis“, UAB „USI In­ter­na­tio­nal“, UAB „Val­vės­ta“, UAB „Kri­mel­te LT“, „Te­sa A/S“ atstovybė, UAB „Ma­ri­da­na“, UAB „To­bis“, UAB „Bal­ti­jos pa­jė­gos“, UAB „Be­to­no mo­zai­ka“, UAB „Spal­vų sa­la“, UAB „Ad­re­ta“, UAB „Te­gra Sta­te“.

In­for­ma­ci­niai rė­mė­jai: UAB „Aly­taus nau­jie­nos“, UAB „Dzū­kų ži­nios“, VšĮ „Aly­taus re­gio­ni­nė televi­zi­ja“, Ma­žo­ji ben­dri­ja „Aly­taus gi­das.lt“, UAB „Aly­taus ra­di­jas“.

Dalintis:
Lankava

LANKAVA puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu Privatumo politika.